Education
(6237 ratings)

Screenshot

🇩🇪🇩🇪 WordBit Niemiecki 👉 http://bit.ly/appniemiecki
🇫🇷🇫🇷 WordBit Francuski 👉 http://bit.ly/appfrancuski
🇪🇸🇪🇸 WordBit Hiszpański 👉 http://bit.ly/spanishpl
🇮🇹🇮🇹 WordBit Włoski 👉 http://bit.ly/appwloski

❓❔Dlaczego przegapiasz okazję do nauki języka angielskiego?❓❗
Istnieje sposób polepszenia znajomości angielskiego przy pomocy czasu, o którym nawet nie miałeś pojęcia!
Po prostu korzystaj z blokady telefonu.
Ale jak to działa?
W momencie korzystania z telefonu Twoja uwaga skupiona jest tylko i wyłącznie na jego ekranie, a Ty jesteś gotów do przyswojenia nowych informacji.
W tym momencie WordBit skupia Twoją uwagę i pomaga uczyć się angielskiego. We wszystkich tych chwilach marnujesz czas i uwagę. WordBit czyni je produktywnymi.
Za każdym razem, gdy sięgniesz po telefon, przez kilka sekund przeczytaj, co pojawi się na ekranie. Nie przeszkadza to w codziennym życiu.

Funkcje tej aplikacji
■ Innowacyjna metoda nauki za pomocą ekranu blokady
Sprawdzając wiadomości, oglądając YouTube lub po prostu sprawdzając godzinę, możesz nauczyć się dziesiątek słów i zdań dziennie! Złoży się to na ponad tysiąc słów miesięcznie, a Ty będziesz uczył się automatycznie i nieświadomie.

■ Zoptymalizowana zawartość dla ekranu blokady.
WordBit zapewnia treści w idealnym rozmiarze odpowiednim dla ekranu blokady, więc od tej chwili nauka zajmie tylko chwilę. Więc nie musisz przestawać robić tego, co robisz!

■ Przydatne przykłady
Dzięki przykładom zdań, możesz dowiedzieć się jak słowa używane są w prawdziwym życiu i z jakimi słowami są łączone.

■ Kategorie słownictwa posortowane według poziomu
Możesz uczyć się słów dopasowanych do Twojego poziomu. (Ponad 10 000 słów, od podstawowych po zaawansowane)

■ Dodatkowa zawartość
Synonimy
Antonimy
Przymiotniki: Porównania, stopniowanie
Wskazówki gramatyczne: Czasowniki nieregularne, przyimki nieregularne

■ Szablon
Możesz poprawić swoje umiejętności mówienia za pomocą szablonów. Jeśli nauczysz się szablonu, możesz zastosować go w kilku zdaniach. Uczenie się szablonów pozwoli Ci uczyć się bardziej wydajnie.

Dobrze zorganizowana, bogata treść
■ Zdania
Możesz też nauczyć się często używanych zdań.
■ Różne kategorie idiomów, przysłów itp.
■ Obrazki dla zupełnie początkujących
■ Wymowa - Automatyczna wymowa i znaki akcentu.

Niezwykle przydatne funkcje dla uczących się
■ Quiz, tryb slide
■ Funkcja powtarzania
Możesz powtarzać tyle słów, ile chcesz, przez 24 godziny.
■ Spersonalizowana funkcja klasyfikacji słów
Możesz zaznaczyć słowa, które znasz, i usunąć je ze swojej listy.
■ Funkcja wyszukiwania
■ 16 różnych motywów kolorystycznych (dostępne ciemne motywy)

Dostępne treści - całkowicie za darmo
📗■ Słownictwo dla początkujących (z obrazkami)😉
🌱 Liczby i czas
🌱 Zwierzęta i rośliny
🌱 Jedzenie
🌱 Inne

📘■ Słownictwo (według poziomu)😃
🌳 A1 (podstawowe 1)
🌳 A2 (podstawowe 2)
🌳 B1 (średniozaawansowe 1)
🌳 B2 (średniozaawansowe 2)
🌳 C1 (zaawansowane)
🌳 C2 (zaawansowane)
🌳 Czasowniki frazowe
🌳 Czasowniki nieregularne

📙■ Słownictwo (egzaminacyjne)😎
🌾 IELTS
🌾 TOEFL
🌾 TOEIC

📕■ Zwroty (opcja quiz niedostępna)🤗
🌿Zwroty (ogólne)
🌿Zwroty (podstawowe)
🌿Zwroty (wakacje)
🌿Powiedzenia🌞[Opis funkcji]
(1) Po pobraniu i uruchomieniu aplikacji tryb nauki zostanie automatycznie aktywowany.
- Ta aplikacja jest przeznaczona do automatycznej nauki języka Niemieckiego.
(2) Jeśli chcesz tymczasowo dezaktywować aplikację pojawiającą sie na ekranie blokady telefonu, możesz to zrobić w Ustawieniach aplikacji.
👉👉 [email protected]
🇩🇪🇩🇪 WordBit German 👉 http://bit.ly/appniemiecki
🇫🇷🇫🇷 WordBit French 👉 http://bit.ly/appFrench
🇪🇸🇪🇸 WordBit Spanish 👉 http://bit.ly/spanishpl
🇮🇹🇮🇹 WordBit Italian 👉 http://bit.ly/appwloski

❓❔Why are you missing an opportunity to learn English? ❓❗
There is a way to improve your English skills with time that you didn't even know about!
Just use your phone lock.
But how does it work?
When you use the phone, your attention is focused only on its screen, and you are ready to absorb new information.
This is where WordBit focuses your attention and helps you learn English. In all of these moments, you are wasting your time and attention. WordBit makes them productive.
Every time you reach for the phone, read what appears on the screen for a few seconds. It does not interfere with everyday life.

Features of this application
■ Innovative learning method with the lock screen
By checking the news, watching YouTube or simply checking the time, you can learn dozens of words and sentences a day! This will add up to over a thousand words a month, and you will learn automatically and unconsciously.

■ Optimized content for the lock screen.
WordBit provides content in the perfect size for a lock screen, so it only takes a moment to learn. So you don't have to stop doing what you are doing!

■ Useful examples
With sentence examples, you can find out how words are used in real life and with what words they are combined with.

■ Vocabulary categories sorted by level
You can learn words suited to your level. (Over 10,000 words, from basic to advanced)

■ Extra content
Synonyms
Antonyms
Adjectives: Comparisons, grading
Grammar tips: Irregular verbs, irregular prepositions

■ Template
You can improve your speaking skills with the help of templates. If you learn the template, you can apply it in a few sentences. Learning the patterns will allow you to learn more efficiently.

Well organized, rich content
■ Sentences
Or, you can learn frequently used sentences.
■ Different categories of idioms, proverbs, etc.
■ Pictures for complete beginners
■ Pronunciation - Automatic pronunciation and accent marks.

Extremely useful functions for learners
■ Quiz, slide mode
■ Repeat function
You can repeat as many words as you want for 24 hours.
■ Personalized word classification function
You can select words you know and remove them from your list.
■ Search function
■ 16 different color themes (dark themes available)

Available content - absolutely free
📗 ■ Vocabulary for beginners (with pictures) 😉
🌱 Numbers and time
🌱 Animals and plants
🌱 Food
🌱 Others

📘 ■ Vocabulary (by level) 😃
🌳 A1 (basic 1)
🌳 A2 (basic 2)
🌳 B1 (intermediate 1)
🌳 B2 (intermediate 2)
🌳 C1 (advanced)
🌳 C2 (advanced)
🌳 Phrasal verbs
🌳 Irregular verbs

📙 ■ Vocabulary (examination) 😎
🌾 IELTS
🌾 TOEFL
🌾 TOEIC

📕 ■ Returns (quiz not available) 🤗
🌿 Returns (general)
🌿 Returns (basic)
🌿 Returns (holiday)
🌿 Sayings🌞 [Description of functions]
(1) After downloading and starting the application, the learning mode will be automatically activated.
- This app is intended for automatic learning of the German language.
(2) If you want to temporarily deactivate an application that appears on your phone's lock screen, you can do so in the Application Settings.
👉👉 [email protected]
From version WordBit Angielski (automatyczna nauka języka) 1.3.12.2:

[2022.02.11]

[2020]
📱🔔 [Powtórka na pasku powiadomień]
Znów znaleźliśmy nowe miejsce do nieświadomej nauki. (Odpowiedź: pasek powiadomień!)

🔵 Kliknij [> przycisk] 👉, aby zobaczyć następne słowo
🔵 Kliknij [słowo] 👉, aby zobaczyć przykłady i inne szczegóły.
🔵 ✌️ Przesuń dwoma palcami w dół, aby rozwinąć.

*Jeśli nie widzisz żadnych słów, oznacz słowa w aplikacji za pomocą przycisków ❓ i 🔺 znajdujących się nad przyciskiem OK.

Polish effortlessly

Polish from scratch to Upper Intermediate (B2)

Business English by BEP - Listening & Vocabulary

Learn English Listening, Vocabulary & Conversation for Business English

Polish card - audio, legends, traditions & history

Learn polish essentials, polska ortografia, polish phrasi

English in a Month: FREE Audio course

Everyday English Grammar & Vocabulary Practice in easy and free lessons 📚

Speak Polish - 5000 Phrases & Sentences

Learn common phrases for conversation. Speak Polish fluently and fast.

LingLing Learn English

Learn to speak English fluently in just 10 months

Tobo: Learn Polish Vocabulary

Learn Polish language, memorize, practice words, phrases & verbs with flashcards

Learn German with LinGo Play

Learn German language quickly and effectively with LinGo Play!

Polish B1

Free Polish lessons - learn grammar and phrases by practice

Multilang Flashcards: Learn Words & Language Free

Learn Spanish, French and German words on cards and become a polyglot

SuperMemo - Effective Language Learning Courses

Learn Spanish, French, Italian, German and More. 19 Languages to Choose From.

Polish - English Translator

With this translator you can easily translate from Polish to English.

Common English phrases & words

Improve your English speaking fast

Learn Polish words with Smart-Teacher

Learning words in pictures with pronunciation, translation and practice

Learn Czech Vocabulary Free

Free Vocabulary Trainer & Czech travel phrases, slang, business language...

Learn Polish Vocabulary Free

Free Vocabulary Trainer & Polish travel phrases, slang, business language...

Swedish Words Learn Svenska

Free Vocabulary Trainer & Swedish travel phrases, slang, business language...

WordBit Niemiecki (dla Polaków)

Niemiecki - Ucz się języka

Learn German - Free German course in UczSieJezyka.pl

Learning english words. MBird

Save and memorize words easy!