Education
(1000 ratings)

Screenshot

Bu uygulama 1. Sınıf okuma yazma çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla oluşturulmuştur. Okuyorum uygulamasına artık 1. sınıf Matematik, 1. sınıf Türkçe konuları da eklendi. Ayrıca 1. sınıf çizgi çalışmaları da mevcuttur.
Akıllı tahtadan uygulamayı kullanmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
https://dersekranda.com
Uygulama ile 1. sınıf öğrencileri çok kısa bir sürede okuma ve yazmayı öğrenebilirler. 29 Ses için de etkinlikler mevcuttur.
Sesi tanıma ve ilişkilendirme, Büyük harfi yazma, Etkinlikte küçük harfi yazma, Etkinlikte harflerden heceler, hecelerden kelimeler oluşturma ve okuma, Etkinlikte Cümleleri okuma, Etkinlikte "Araba Oyunu" sayesinde hızlı okuma çalışmaları, Etkinlikte yine okumayı hızlandırmak için "Elma Toplama Oyunu", Etkinlikte dikte(ezbere Yazma), Etkinlikte dikte(Kamyon Oyunu), Etkinlikte metin okuma etkinliği

Sesi Tanıma
Her ses için tanıma etkinliği mevcuttur. Ses her hangi bir nesne, hayvan ve durum ile ilişkilendirilerek sesin akılda kalması sağlanır. Örneğin "s" sesi yılanın çıkardığı sese benzetilir.

Yazma
Yazma etkinliğinde sesin yazılışı animasyon ile gösterilir. İstenildiğinde kalem simgesine dokunarak ekrana yazılabilir. Bu etkinlikteki amaç: Öğrencinin sesin nasıl yazıldığını öğrenmesine yardımcı olmaktır.

Hece- Kelime Oluşturma
Bu etkinlikte seslerden heceler, hecelerden kelimeler oluşturulur. sesler ve heceler sesli dinlenebilir. İstenirse ses kapatılabilir. Otomatik bir şekilde dinlenebileceği gibi elle hece veya kelimelere dokunularak da dinlenilebilir. Ayrıca otomatik geçiş hızı istenildiğinde artırıp azaltılabilir. Hece veya kelimelere heceleme olmadan da dinlenilebilir. Bütün seçenekler etkinlik içinde mevcuttur.

Hece Tablosu
Bu etkinlik ile heceler ezberlenebilir. Öğrenci hızına göre yavaş ve hızlı seçenekleri ayarlanabilir. Hecelerin üzerine dokunularak hecenin ne olduğu dinlenebilir.

Cümle Okuma
Bu etkinlikte cümleler okunmaya çalışılır. Öğrenci okuyamadığı kelime üzerine dokunarak kelimeyi dinleyebilir. Yine bu etkinlikte de otomatik okuma mevcuttur.

Eksik Heceyi Bul
Bu etkinlikte söylenen kelimedeki bir hece eksik bırakılır. Aşağıdaki seçeneklerden eksik hece bulunup dokunulur.

Bul Düzenle Oyunu
Bu oyunda karışık verilen hece ve kelimeler düzenlenir.

Hece- Kelime Çarkı
Bu oyunda çark çevrilir. Ekrana rastgele çıkan hece veya kelime okunur.

Yarışma
Bu oyun iki kişi ile oynanır. Eğer istenirse bilgisayar veya telefona karşı da oynanabilir.

Araba Oyunu
Bu oyun hızlı okuma amaçlanmıştır. 1 dakika içinde söylenen hece veya kelimelere dokunarak oyun oynanır. Öğrenci burada ne kadar hızlı sürede dokunursa o kadar doğru puan alır. Hızlı dokunabilmesi için hızlı okuması gerekmektedir. Buradaki amaç heyecanla birlikte öğrencilerin hızlı okumalarına yardımcı olmak, okuma çalışmalarını keyifli hale getirmektir.

Elma Toplama Oyunu
Bu oyun ile hızlı okuma amaçlanmıştır. Öğrenci yine söylene hece veya kelimeyi okuyup sepeti o kelimenin altına sürükler. Oyun bu şekilde devam eder.

Dikte(Ezbere Yazma)
Bu etkinlikte söylenen kelimeyi yazmak için harflere basılı tutup ilgili kutulara bırakılır. Söyleneni yazdıktan sonra onay butonuna tıklanır.

Kamyon Oyunu
Söylenen hece veya kelime sürüklenip bırakılarak yazılır. Özellikle ezbere yazma çalışmalarına katkı sağlayacaktır.

Metin Okuma
Bu etkinlikteki amaç yine okumaya yardımcı olmaktır. Metin defalarca okunur. Daha sonra başlat butonuna tıklanarak, okumaya başlanır. Okuma bittiğinde durdur butonuna tıklayıp kaç saniyede okuduğu görülür. Amaç hızlı okumaya yardımcı olmaktır.

1. Sınıf Matematik etkinlikleri eklendi. 1. Sınıf ritmik sayma, toplama ve işlemlerinin etkinlik ve oyunlar ile kısa süre içinde eğlenceli bir şekilde kavratılması amaçlanmıştır.
1. Sınıf Türkçe konuları eklendi. Okuduğunu anlama, kurallı cümle oluşturma, olayları sıralama, zıt anlamlı kelimeler ve dil bilgisi konuları eklendi.

Çizgi çalışmaları bölümü ile yazma çalışmalarına hazırlık ve destek olacaktır.
This application was created to facilitate 1st grade literacy studies. Now, 1st grade Mathematics and 1st grade Turkish subjects have been added to the I am reading application. There are also 1st grade line studies.
You can click on the link below to use the application from the smart board.
https://dersekranda.com
With the application, 1st grade students can learn to read and write in a very short time. Events are also available for 29 Voices.
Recognizing and associating sound, Writing uppercase letters, Writing lowercase letters in the activity, Creating and reading syllables from letters, words from syllables in the activity, Reading the sentences in the activity, Speed ​​reading exercises thanks to the "Car Game" in the activity, "Apple Picking Game" to speed up reading in the activity, Dictation (Writing by heart), Dictation in activity (Truck Game), Text reading activity in activity

Voice Recognition
Recognition activity is available for each sound. Sound is associated with any object, animal and situation, so that the sound remains in mind. For example, the "s" sound is likened to the sound of a snake.

Writing
In the writing activity, the writing of the sound is shown with animation. When desired, it can be written on the screen by touching the pen icon. The purpose of this activity: To help the student learn how to write a sound.

Syllable- Word Formation
In this activity, syllables are formed from sounds and words from syllables. sounds and syllables can be heard aloud. The sound can be turned off if desired. It can be listened automatically or by touching syllables or words manually. In addition, the automatic switching speed can be increased or decreased when desired. It can also be listened to without syllables or words. All options are available within the event.

Syllable Table
With this activity, syllables can be memorized. Slow and fast options can be adjusted according to the student's speed. By touching the syllables, you can listen to what the syllable is.

Sentence Reading
In this activity, sentences are tried to be read. The student can listen to the word by tapping on the word he cannot read. Again, automatic reading is available in this activity.

Find Missing Syllable
In this activity, one syllable in the spoken word is left missing. Missing syllables are found and touched from the options below.

Find Edit Game
In this game, mixed syllables and words are arranged.

Syllable - Wheel of Word
In this game the wheel is turned. The syllable or word that appears randomly on the screen is read.

Competition
This game is played with two people. If desired, it can also be played against the computer or the phone.

Car game
This game is intended for speed reading. The game is played by touching the syllables or words spoken within 1 minute. The faster the student taps here, the more accurate points he gets. To be able to touch fast, he must read fast. The aim here is to help students read quickly with excitement and to make reading studies enjoyable.

Apple Picking Game
This game is intended for speed reading. The student reads the syllable or word that has been said and drags the basket under that word. The game continues in this way.

Dictation (Writing by heart)
In this activity, the letters are pressed and left in the relevant boxes to write the spoken word. After typing what is said, click the confirm button.

Truck Game
The spoken syllable or word is written by dragging and dropping. It will especially contribute to rote writing studies.

Text-to-speech
The purpose of this activity is to help reading again. The text is read repeatedly. Then, by clicking the start button, reading begins. When the reading is finished, click the stop button and see how many seconds it reads. The purpose is to help speed reading.

Added Grade 1 Mathematics activities. It is aimed to teach the 1st grade rhythmic counting, addition and operations in a fun way in a short time with activities and games.
Added 1st Grade Turkish subjects. Added reading comprehension, constructing regular sentences, sequencing events, antonyms and grammar topics.

The line studies section will provide preparation and support for writing studies.
From version Okuyorum İlk Okuma Yazma 3.0.1:

Okuma Yazma, Türkçe ve Matematik bölümlerine yeni oyunlar eklendi.
1. Sınıf Türkçe konuları eklendi.
1. Sınıf matematik konuları eklendi.