Screenshot

...
Hoặc là chúng ta muốn cuộc đời mình vinh hiển hơn giàu sang hơn thì cũng có cách để gieo Nhân. Chúng ta muốn mình quyền uy thế lực hơn hoặc dung mạo mình đẹp hơn thì cũng có cách để gieo Nhân gieo đúng theo đạo lý đúng theo đạo đức chứ không phải bằng một thủ đoạn, đó là một cách làm người.
Thì khi hiểu như vậy để ta có cách để chuyển, thì hôm nay Thầy chỉ luôn bí quyết ....
...
...
Either we want our lives richer, more glorious then also how to sow. We wish her authority or power over their appearance more beautiful then also how to sow seed in accordance with ethical moral right, not a trick, it's a human being.
So when we have to understand as to how to move, then today I just always know ....
...
Nghiệp và kết quả