Screenshot

Aplikace Mobilní klíč eGovernmentu pro mobilní platformu Android vydaná Ministerstvem vnitra umožňuje jednoduché a rychlé přihlášení do Datových schránek i řady dalších webových aplikací veřejné správy bez nutnosti zadávat složité jméno a heslo.
Pro použití v datových schránkách si do mobilního telefonu nebo tabletu nainstalujte aplikaci Mobilní klíč a v Datových schránkách ji připojte ke svému uživatelskému účtu (Nastavení - Možnosti přihlášení - Přihlášení Mobilním klíčem). Pro přihlášení do Datových schránek pak stačí se přihlásit do Mobilního klíče otiskem prstu (nebo PINem, heslem či obrázkovým heslem - podle vlastní volby) a sejmout QR kód na přihlašovací stránce.
Jeden Mobilní klíč si můžete připojit k více datovým schránkám. Po přihlášení Mobilním klíčem vám pak Datové schránky nabídnou výběr ze všech dostupných uživatelských účtů.
Do Mobilního klíče mohou být také doručována upozornění na nové zprávy ve vaší datové schránce.
Pro přihlašování přes Národní bod se nabízí více možností. Poté co si aplikaci nainstalujete na mobilní telefon, můžete si buď do Národního bodu přenést svou identitu z datové schránky nebo si spárovat aplikaci Mobilní klíč se svým stávajícím účtem v Národním bodě za použití jiného elektronického prostředku pro přihlášení nebo si můžete na kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT) založit nový účet v Národním bodě.
Mobilní klíč vyžaduje ke svému běhu Android verze 4.4 či vyšší a zapnutý zámek obrazovky (nesmí být možné odemknout zařízení prostým odsunutím obrazovky, musí být nastaven odemykací obrazec, PIN nebo heslo).
Pokud má vaše zařízení čtečku otisku prstů a Android alespoň 6.0, je možné se do Mobilního klíče přihlásit otiskem prstu.
Pro přihlášení do Datových schránek je potřeba, aby měl telefon či tablet přístup na internet - je jedno, zda přes mobilní data nebo pomocí Wi-Fi.
Aplikace Mobilní klíč zajišťuje pouze bezpečné přihlášení bez nutnosti zadávat přihlašovací údaje. Samotný přístup do datové schránky (čtení zpráv) probíhá i nadále ve webovém prohlížeči - aplikace nic jiného než přihlášení (a doručení notifikací) nezajišťuje.
FAQ: naleznete, zde: https://www.mojedatovaschranka.cz/static/ISDS/help/page15.html#15_4
a zde: https://info.narodnibod.cz/mep/
Podmínky používání Mobilního klíče eGovernmentu pro prokazování totožnosti prostřednictvím Národního bodu jsou uvedeny na následujícím odkazu: https://info.identitaobcana.cz/Download/PodminkyPouzivaniMEG.pdf.
Aplikace používá ikony z Icons8.com
The eGovernment Mobile Key application for the Android mobile platform, issued by the Ministry of the Interior, enables easy and fast login to Data Boxes and a number of other public administration web applications without the need to enter a complex name and password.
To use in data boxes, install the Mobile Key application on your mobile phone or tablet and connect it to your user account in Data Boxes (Settings - Login Options - Mobile Key Login). To log in to the Data Boxes, all you have to do is log in to the Mobile Key with your fingerprint (or PIN, password or image password - of your choice) and download the QR code on the login page.
You can connect one Mobile Key to multiple data boxes. After logging in with the Mobile Key, the Data Boxes will then offer you a selection of all available user accounts.
Notifications of new messages in your data mailbox may also be delivered to the Mobile Key.
There are several options for logging in via the National Point. After installing the application on your mobile phone, you can either transfer your identity from the data box to the National Point or pair the Mobile Key application with your existing National Point account using another electronic means of login or you can contact the public administration contact point ( Czech POINT) to open a new account in the National Point.
The mobile key requires Android version 4.4 or higher to run and the screen lock on (it must not be possible to unlock the device by simply sliding the screen, the unlock pattern, PIN or password must be set).
If your device has a fingerprint reader and Android at least 6.0, you can sign in to your Mobile Key with your fingerprint.
To log in to Data Mailboxes, you need to have an internet or tablet access to the Internet - it doesn't matter if it's via mobile data or Wi-Fi.
The Mobile Key application only provides secure login without the need to enter login details. The access to the data box itself (reading messages) continues in the web browser - the application does not provide anything other than login (and delivery of notifications).
FAQ: you can find it here: https://www.mojedatovaschranka.cz/static/ISDS/help/page15.html#15_4
and here: https://info.narodnibod.cz/mep/
The conditions for using the eGovernment Mobile Key for proving identity through the National Point are listed at the following link: https://info.identitaobcana.cz/Download/PodminkyPouzivaniMEG.pdf.
The application uses icons from Icons8.com
From version Mobilní klíč eGovernmentu 2.2.3:

• Při registraci účtu Národního bodu na pracovišti Czech POINT lze lépe zadat kód ze SMS, pokud jej aplikace nedostane automaticky.
• Při informacích o chybě je též zobrazena nápověda.
• Pokud je detekováno vypnuté Play Protect, uživatel může zamítnout další dotazy aplikace na zapnutí.
• Detekce odemčených zařízení (root) je spolehlivější a nemá falešné poplachy.