Screenshot

Lục Diệu Môn là căn bản của kẻ nội hành, là lối trọng yếu của bậc Tam thừa đắc đạo. Cho nên đức Thích- ca lúc mới đến cội Bồ-đề rải cỏ ngồi kiết già bên trong suy nghĩ pháp An Ban :
1.- Sổ tức (đếm hơi thở).
2.- Tùy tức (để tâm theo hơi thở).
3.- Chỉ.
4.- Quán.
5.- Hoàn.
6.- Tịnh.

...
Lục diệu môn đại ý có mười :
1.- Lục diệu môn qua riêng đối các Thiền.
2.- Lục diệu môn thứ lớp cùng sanh.
3.- Tùy tiện nghi tu Lục diệu môn.
4.- Tùy đối trị tu Lục diệu môn.
5.- Lục diệu môn nhiếp nhau.
6.- Lục diệu môn chung và riêng.
7.- Lục diệu môn triển chuyển.
8.- Quán tâm Lục diệu môn.
9.- Viên quán Lục diệu môn.
10.- Tướng chứng của Lục diệu môn.
Mon Dieu Luc is the basis of internal executive who, as the entrance stairs significant excess of enlightenment. So Shakyamuni's new at the grass roots spread Bodhi sitting cross-legged inside thinking approach edition:
 1. - Book News (counting breaths).
 2. - Depending away (breath to center).
 3. - Only.
 4. - Quan.
 5. - Complete.
 6. - Pure.

...
Luc modern magic the ten subjects:
 1. - Luc own wonderful gift for the Zen.
 2. - First class courses along magically Luc birth.
 3. - Depending facilities magic from the moment the goal.
 4. - Depending on self-help therapy wonderful goal.
 5. - Luc wonderful photography subjects together.
 6. - Luc outstanding public and private subjects.
 7. - Luc subjects roll magic.
 8. - Pay attention at the magical goal.
 9. - Armed Forces Members magical goal.
       10. - General Clerk evidence of professional magic.