Screenshot

"Như Lai Thiền trong kinh tạng Pàli, hay Hành Thiền, một nếp sống lành mạnh trong sáng, một phương pháp giáo dục hướng thượng", là một công trình nghiên cứu chỉ đề cập đến Như Lai Thiền mà không đề cập đến Tổ Sư Thiền. Ở đây chúng tôi hạn chế trong Kinh Tạng Pàli mà không đề cập đến A-tỳ-đàm - Tạng Pàli, với chủ đích muốn giới thiệu cho các Phật tử hiểu rõ Thiền nguyên thủy là gì, trước hết là ngang qua kinh nghiệm bản thân của đức Phật khi ngài chưa thành Ðạo, khi Ngài thành Ðạo, trong suốt 45 năm thuyết pháp và cuối cùng khi Ngài nhập Niết-bàn. Tiếp đến chúng tôi giới thiệu pháp môn Thiền ngang qua những lời dạy của Ngài trong kinh điển, chú trọng giới thiệu pháp môn Thiền như là một nếp sống lành mạnh trong sáng, một phương pháp giáo dục hướng thượng có thể ứng dụng ngay trong đời sống hiện tại, vừa là một tiến trình đưa đến giải thoát và giác ngộ. Cuối cùng, chúng tôi xin giới thiệu một pháp môn Thiền: Pháp môn Anapànasati, niệm hơi thở vô hơi thở ra, một Pháp môn Thiền nguyên thủy do đức Phật giảng dạy, một pháp môn Chỉ quán, Ðịnh Tuệ song tu mà mọi người có thể thực hành, ngay trong hiện tại đối với bản thân mình.
Mọi trình bày của chúng tôi đều nêu rõ xuất xứ, trích từ trong Kinh tạng Pàli nào, để xác chứng đó là những lời dạy của đức Phật, chứ không phải là những sản phẩm tưởng tượng của din giả, và giúp cho những ai muốn tự mình nghiên cứu tư liệu cũng có thể truy nguyên đến nguồn gốc một cách chính xác.
"Tathagata Meditation in the Pali Canon, or Meditation, a healthy lifestyle in the morning, an uplifting educational method", is a study just mentioned Tathagata Meditation without mention Patriarchs Meditation. Here we restrict the Pali Canon, but no mention of A-Pi-talk - Pali Canon, for the purpose would recommend the Zen Buddhists understand what are primitive, firstly through experience body of the Buddha when he was unable to Path, the Path to Him, in the sermon for 45 years and finally when he entered Nirvana. Next, we introduced the Zen doctrine through his teachings in the scriptures, to point out the Zen doctrine as a healthy lifestyle in the morning, an educational method that can be applied towards the upper right in present life, both as a process leading to liberation and enlightenment. Finally, we would like to introduce a practice of Zen: Dharma door Anapanasati, mindfulness of breathing very breath, a primitive Zen teachings taught by the Buddha, a customary practice only, but spreading religious knowledge that people can practice, even in the present for myself.
All our presentations are stating origin, derived from the Pali Canon does, to identify evidence that the teachings of the Buddha, rather than the product of fantasy author din, and help for those who do their own research and literature can be traced back to the source correctly.