Screenshot

Предлажући љубитељима духовног штива свима познато Добротољубље, сматрамо потребним да кажемо неколико речи о чему се ради.
Речју "добротољубље" преводимо грчку именицу "Филокалија", која значи: љубав према прекрасном, узвишеном, добром. Најнепосредније, оно садржи објашњење сакривеног живота у Господу Исусу Христу. Тајни истински хришћански живот у Господу нашем Исусу Христу се зачиње, развија и усавршава по благовољењу Бога Оца, дејством благодати Пресветог Духа која је, по мери свакога понаособ, присутна у Хришћанима, под вођством самог Христа Господа, који је обећао да ће бити са нама у све дане, и то нераздвојно.
Благодат Божија све призива таквом животу. Он не само да је свима доступан, већ је и обавезан, будући да се у њему налази суштина Хришћанства. У њему не учествују сви који су позвани, као што ни сви који у њему учествују нису његови причасници у истој мери. Изабраници дубоко улазе у њега, високо се пењући по његовим степеницама.
Његови облици, као и богатство области у којима се он раскрива, нису мање обилни и разноврсни од пројављивања обичног живота. И када би било могуће јасно схватити и изразити све што се у њему дешава и све што је нераздвојно од истине живота по Богу: непријатељске нападе и искушења, борбу и противљење, падове и устајање, ницање и укрепљење разних појава духовног живота, степене општег напретка и стање ума и срца које одговара сваком од њих, узајамно дејство благодати и слободе, осећање близине и удаљености Божије, осећање сведржитељског промишљања и потпуног и неповратног предавања себе десници Господњој, уз одрицање од свих властитих начина деловања и уз непрестано и напрегнуто дејство - добила би се колико привлачна толико и поучна слика, слична представи светског путовања.
Путници обично пишу забелешке приликом путовања о свему што је вредно пажње. Своје забелешке су оставили и изабраници Божији који су у свом многотрудном путовању у разним смеровима проходили све путељке духовног живота. Свакако, значај обе врсте путописа није подједнак.
Они који немају могућности да путују могу да стекну приближно тачне представе о далеким земљама и не покрећући се са места, тј. посредством читања путних забелешки других путника будући да су облици живота читаве творевине мање или више слични међу собом, ма у којој земљи се пројављивали. Међутим, тако нешто не важи за искуство духовног живота. Њега могу да схвате само они који и сами путују. За оне који нису ступили на њега, он остаје потпуно непозната наука. Па чак ни они који су ступили на његово поприше, не могу га одмах схватити. Њихови појмови и представе постају јаснији сагласно са напредовањем у путовању и удубљивањем у области духа. Саобразно са умножавањем личних опита духовног живота, код њих постају јаснија и схватљивија указања светих отаца.
Уосталом, приказивање разних појава духовног живота, које садрже светоотачки списи, није без значаја и за све Хришћане уопште. Из њега свако може да схвати да постоје још виши облици живота од оног на коме се човек може наћи и са којим се његова хришћанска савест иначе може мирити, наиме да постоје још виши ступњеви савршенства којима треба тежити и ка којима се човек може успињати. Пружајући такво схватање, оно ће свакако побудити на ревност ка напредовању, привлачећи ка бољем од онога што човек поседује. (Свети Теофан Затворник)

Све грешке, неправилности, примедбе и сугестије су добродошле.


За детаљније информације посетите званичну фејсбук презентацију и званични сајт

https://www.facebook.com/pravoslavneandroidaplikacije

https://hodocasnik.com


СЛАВА БОГУ НА СВЕМУ! АМИН.

Господе Исусе Христе, Сине Божији, ради молитава Пречисте Твоје Матере, преподобних и богоносних Отаца наших, и свих Светих, помилуј и спаси нас грешне. Амин.
Proposing to the lovers of spiritual reading the well-known Benevolence, we consider it necessary to say a few words about what it is about.
We translate the Greek noun "Philokalia" with the word "benevolence", which means: love for the beautiful, the sublime, the good. Most directly, it contains an explanation of the hidden life in the Lord Jesus Christ. The secret true Christian life in our Lord Jesus Christ is spiced up, developed and perfected by the grace of God the Father, by the grace of the Most Holy Spirit, which is present in Christians according to each individual, under the guidance of Christ the Lord himself, who promised to be with us. in all days, and inseparably.
The grace of God calls everyone to such a life. It is not only available to everyone, but it is also obligatory, since the essence of Christianity is in it. Not all who are invited participate in it, just as not all who participate in it are its communicants to the same extent. The elect enter deep into it, climbing high up its steps.
Its forms, as well as the richness of the areas in which it unfolds, are no less abundant and varied than the manifestations of ordinary life. And when it would be possible to clearly understand and express everything that happens in it and everything that is inseparable from the truth of life according to God: enemy attacks and temptations, struggle and opposition, falls and uprisings, emergence and strengthening of various phenomena of spiritual life, degrees of general progress and the state of mind and heart that suits each of them, the mutual action of grace and freedom, the feeling of nearness and distance of God, the feeling of all-encompassing contemplation and complete and irreversible surrender of oneself to the right hand of God, with renunciation of all one's own ways of action it would be as appealing as it is an instructive picture, similar to the notions of world travel.
Travelers usually write notes during the trip about everything that is worth paying attention to. The elect of God also left their notes, who in their arduous journey in all directions walked all the paths of spiritual life. Certainly, the significance of both types of travelogues is not equal.
Those who do not have the opportunity to travel can acquire approximately accurate ideas about distant lands without starting from the place, ie. by reading the travel notes of other travelers, since the life forms of the entire creation are more or less similar to each other, no matter in which country they appeared. However, such a thing does not apply to the experience of the spiritual life. It can only be understood by those who travel on their own. For those who did not step on it, it remains a completely unknown science. And even those who have stepped on his story cannot comprehend it immediately. Their concepts and ideas become clearer in accordance with the progress in the journey and the deepening in the field of spirit. In accordance with the multiplication of personal experiences of the spiritual life, the apparitions of the holy fathers become clearer and more comprehensible with them.
After all, the presentation of various phenomena of the spiritual life, which are contained in the Holy Father's writings, is not without significance for all Christians in general. From it, everyone can understand that there are even higher forms of life than the one on which man can find himself and with which his Christian conscience can otherwise be reconciled, namely that there are even higher degrees of perfection to strive for and to which man can ascend. By providing such an understanding, it will certainly arouse zeal for progress, attracting to better than what one possesses. (Saint Theophanes the Prisoner)

All mistakes, irregularities, remarks and suggestions are welcome.


For more detailed information, visit the official Facebook presentation and the official website

https://www.facebook.com/pravoslavneandroidaplikacije

https://hodocasnik.com


GLORY TO GOD FOR EVERYTHING! AMIN.

Lord Jesus Christ, Son of God, for the prayers of Your Most Pure Mother, our venerable and God-bearing Fathers, and all the Saints, have mercy and save us sinners. Amen.
From version Добротољубље 1.41:

Исправљене уочене грешке
Све грешке,примедбе и сугестије су добро дошле.
Хвала Вам на разумевању!