Screenshot

"...
TRONG CUỘC SỐNG, RẤT NHIỀU GIAO ƯỚC CHO TƯƠNG LAI ĐƯỢC THIẾT LẬP BỞI LỜI HỨA

Giữ lời hứa là bài học thứ ba nói về Đạo đức của ngôn ngữ (sau hai bài: Hạnh chân thật và Làm chủ lời nói). Chúng ta đã biết, hứa hẹn là việc hướng về tương lai...
..."

Đây là bài giảng Tâm Lý Đạo Đức (bài 25: Giữ lời hứa) mà thầy Chân Quang đã dạy tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An, khoá 2.

Mặt dù bài giảng được một nhà sư giảng dạy trong môi trường nhà Phật nhưng nội dung thì vô cùng thiết thực cho tất cả những ai mong muốn có một cuộc sống đạo đức, cũng như mong muốn có một cuộc sống an vui hạnh phúc thiết thực và bền vững. Vì thế, loạt bài giảng Tâm Lý Đạo Đức của thầy Chân Quang tự nhiên đã trở thành những bài học không của riêng cho người xuất gia hay những người theo Phật.
"...
IN LIFE, VERY MUCH FOR THE FUTURE COVENANT set by PROMISE

Keeping promises is the third lesson about Ethics of language (following two articles: Mastering Happiness and true words). We have learned, promises to be the direction of future ...
... "

This discourse Psychological Ethics (articles 25: Keep the promise) that he taught Chan Quang Buddhist intermediate school in Long An province, key 2.

Although the lecture was a teaching monk in the Buddhist environment but the content is very practical for all those who wish to have a moral life, as well as the desire to have a happy and peaceful life setting real and sustainable. Thus, the series of lectures Psychology of Ethics natural teacher Blocker became not own lessons for home person or people who follow Buddhism.