Screenshot

"...
ĐẠO ĐỨC NƠI CÁC BẬC THÁNH LÀ VÔ HẠN

Trong Những bài kinh tụng, chúng ta đã được nghe nhiều về “ba ngàn oai nghi” và “tám muôn tế hạnh”. Đó là những oai nghi và tế hạnh nói về Phật, về chư Đại Bồ Tát, về các vị Thánh Tăng. Ở đây, người tu chúng ta cần nắm vững hai điều: Oai nghi bên ngoài và Đạo đức bên trong.
Về Oai nghi, trong luật chúùng ta đã học hai mươi bốn thiên Oai nghi, trong khi đó, Oai nghi của chư Thánh được Kinh diễn tả có đến ba ngàn. Về Đạo đức, chúng ta chỉ tìm hiểu những Đạo đức căn bản trong khoảng ba mươi bài. Bấy nhiêu cũng đủ làm cho chúng ta cảm thấy vất vả, khó khăn. Vậy mà, đối với chư Thánh, Đạo đức được thể hiện ở “tám muôn tế hạnh”.
Vậy “tám muôn tế hạnh” là bao nhiêu?
Chúng ta đã biết, một muôn là mười ngàn. “Tám muôn tế hạnh” là tám mươi ngàn tế hạnh, tám mươi ngàn điều về Đạo đức. Như vậy, so sánh với Đạo đức của các vị Thánh, chúng ta còn khoảng cách khá xa..."

Đây là bài giảng Tâm Lý Đạo Đức (bài 29: Tự tại) mà thầy Chân Quang đã dạy tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An, khoá 2.

Mặt dù bài giảng được một nhà sư giảng dạy trong môi trường nhà Phật nhưng nội dung thì vô cùng thiết thực cho tất cả những ai mong muốn có một cuộc sống đạo đức, cũng như mong muốn có một cuộc sống an vui hạnh phúc thiết thực và bền vững. Vì thế, loạt bài giảng Tâm Lý Đạo Đức của thầy Chân Quang tự nhiên đã trở thành những bài học không của riêng cho người xuất gia hay những người theo Phật.
"...
HOLY PLACES OF ETHICS CLASS is infinite

In The chant prayers, we've been hearing a lot about "three thousand postures" and "eight economic well want." That is the unfortunate reality majesty and talk about Buddha, the Bodhisattva monks, the spiritual masters. Here, we practitioners need to master two things: imposing outside and inside Ethics.
Majesty, in law school we had twenty-four heavenly majesty, while the majesty of Beijing Zhucheng have expressed to three thousand. Ethics, we only learn the basic ethics in about thirty posts. This much is enough to make us feel hard, hard. Yet, for the word Bible, ethics are expressed in "eight economic well want."
So "eight economic well want" is how much?
We already know, ten thousand ten thousand. "Eight want unfortunate reality" is the unfortunate reality eighty thousand, eighty thousand things about ethics. Thus, compared with the ethics of the Bible, we are quite far distance ... "

This discourse Psychological Ethics (articles 29: Liberation) where he taught Chan Quang Buddhist intermediate school in Long An province, key 2.

Although the lecture was a teaching monk in the Buddhist environment but the content is very practical for all those who wish to have a moral life, as well as the desire to have a happy and peaceful life setting real and sustainable. Thus, the series of lectures Psychology of Ethics natural teacher Blocker became not own lessons for home person or people who follow Buddhism.