Screenshot

"...
Trong cuộc sống, do ngã chấp sâu kín nên con người thường có những bệnh bắt đầu bằng chữ “tự” như: tự ái, tự c a o, tự hào, … Ở đây, chúng ta chỉ nói đến tự mãn, tự tôn - tự thấy mình là hay, là quan trọng. Điều này xuất phát từ tự ngã. Do tự ngã, chúng ta thấy những điều mình biết hoặc những điều mình làm được là rất hay, rất đủ, rất tuyệt vời. Từ đó, trong chúng ta thường xuất hiện bệnh “tự khen mình”. Chẳng hạn, khi nói ra điều chưa ai nói, chúng ta thấy mình hơn thiên hạ; hoặc khi làm được một việc thiện nào đó, chúng ta cảm thấy mình rất hay, rất cao thượng. Đó là những bệnh phát ra từ trong tự ngã. Đó là những bệnh sai lầm..."

Đây là bài giảng Tâm Lý Đạo Đức (bài 28: Vượt qua chính mình) mà thầy Chân Quang đã dạy tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An, khoá 2.

Mặt dù bài giảng được một nhà sư giảng dạy trong môi trường nhà Phật nhưng nội dung thì vô cùng thiết thực cho tất cả những ai mong muốn có một cuộc sống đạo đức, cũng như mong muốn có một cuộc sống an vui hạnh phúc thiết thực và bền vững. Vì thế, loạt bài giảng Tâm Lý Đạo Đức của thầy Chân Quang tự nhiên đã trở thành những bài học không của riêng cho người xuất gia hay những người theo Phật.
"...
In life, due to a deep attachment to self, people often have diseases that start with the word "self" such as: self-esteem, pride, ... Here, we only talk about complacency, pride - self-esteem. Seeing yourself as cool, is important. This comes from the self. By self, we find that what we know or what we can do is very beautiful, very enough, very wonderful. Since then, among us often appear the disease "self-praise". For example, when we say something no one has said, we feel better than the rest of the world; or when we do a certain kind of good deed, we feel that we are very nice, very noble. Those are diseases arising out of the self. Those are the wrong diseases ... "

This is a lecture on Psychology of Ethics (Lesson 28: Overcoming yourself) that teacher Chan Quang taught at the Buddhist College of Long An province, session 2.

Although the lecture is taught by a monk in a Buddhist environment, the content is extremely practical for all those who wish to have a moral life, as well as a happy and happy life. real and sustainable. Therefore, the series of lectures on Psychological Ethics of Master Chan Quang has naturally become lessons not only for monastics or followers of Buddha.