Screenshot

"...
Tham ái là tình cảm thương yêu giữa Nam và Nữ, thường khiến người ta tiến đến hôn nhân và tình dục. Đây là bản năng mạnh thứ hai so với bản năng sinh tồn của con người.
...
Tình yêu nam nữ hay tham ái (gọi theo danh từ trong đạo Phật) là khái niệm thuộc về tình cảm. Chúng ta đã biết, tình cảm là điều không thể định nghĩa được. Trong bài Từ bi, chúng ta cũng đã khẳng định Tâm từ là lòng thương yêu, là cái gì không thể định nghĩa được. Tình cảm nằm ở mức độ sâu hơn ý thức. Ở ý thức, chúng ta có ngôn ngữ gọi tên, có suy luận, có sự diễn đạt. Còn những trạng thái của tình cảm lại nằm ở cấp độ sâu hơn nên ngôn ngữ của ý thức không thể định nghĩa được. Con người chỉ có thể nhận thấy biểu hiện của nó và dựa vào đó biết rằng mình đã yêu. Đối với những lớp tình cảm còn nằm sâu trong vô thức, chúng ta lại càng không thể dùng tâm để điễn tả được.
..."

Đây là bài giảng Tâm Lý Đạo Đức (bài 27: Tham ái) mà thầy Chân Quang đã dạy tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An, khoá 2.

Mặt dù bài giảng được một nhà sư giảng dạy trong môi trường nhà Phật nhưng nội dung thì vô cùng thiết thực cho tất cả những ai mong muốn có một cuộc sống đạo đức, cũng như mong muốn có một cuộc sống an vui hạnh phúc thiết thực và bền vững. Vì thế, loạt bài giảng Tâm Lý Đạo Đức của thầy Chân Quang tự nhiên đã trở thành những bài học không của riêng cho người xuất gia hay những người theo Phật.
"...
Craving affection of love between men and women, often makes people toward marriage and sexuality. It is the second most powerful instinct than survival instincts of man.
...
Love or lust of men and women (known under the name of Buddhism) is the concept of emotional. We do know, is that emotions can not be defined. In compassion, we also confirmed that a loving kindness, is what can not be defined. Sentiment is at a deeper level of consciousness. In a sense, we have the language to name, have deduced that expression. What about the emotional state located in the deeper levels of consciousness language should not be defined. People can only find its expression and based on that knowing that you have love. For the remaining layers deep feelings in the unconscious, as we can not be used to describe the mind.
... "

This discourse Psychological Ethics (articles 27: Craving) where he taught Chan Quang Buddhist intermediate school in Long An province, key 2.

Although the lecture was a teaching monk in the Buddhist environment but the content is very practical for all those who wish to have a moral life, as well as the desire to have a happy and peaceful life setting real and sustainable. Thus, the series of lectures Psychology of Ethics natural teacher Blocker became not own lessons for home person or people who follow Buddhism.