Screenshot

"...
Khi đến với đạo Phật, tất cả chúng ta đều xác định mục tiêu là tìm đến sự giác ngộ, sự giải thoát. Đó là lời khẳng định đúng đắn con đường đi của đạo Phật. Nhưng trong đạo Phật, ý niệm đem lợi ích cho chúng sinh cũng là một mục tiêu quan trọng không kém.
Như vậy, vừa tìm đến sự giải thoát, vừa đem lại lợi ích cho cuộc sống của con người luôn luôn là đôi cánh của con chim mà người tu theo Phật phải nhận thức chắc chắn không lầm lẫn. Đó cũng là sự minh chứng hùng hồn rằng Đạo Phật hoàn toàn không phải là đạo tiêu cực.
..."

Đây là bài giảng Tâm Lý Đạo Đức (bài 14: Giải thoát để làm gì?) mà thầy Chân Quang đã dạy tại trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An, khoá 2.

Mặt dù bài giảng được một nhà sư giảng dạy trong môi trường nhà Phật nhưng nội dung thì vô cùng thiết thực cho tất cả những ai mong muốn có một cuộc sống đạo đức, cũng như mong muốn có một cuộc sống an vui hạnh phúc thiết thực và bền vững. Vì thế, loạt bài giảng Tâm Lý Đạo Đức của thầy Chân Quang tự nhiên đã trở thành những bài học không của riêng cho người xuất gia hay những người theo Phật.
"...
When it comes to Buddhism, all of us are determined to seek the goal of enlightenment, liberation. That assertion correct path of Buddhism. But in Buddhism, the notion of bringing benefit to sentient beings is also an equally important goal.
So, just find salvation, just for the benefit of human life is always the bird's wings that Buddhist practitioners must be aware certainly not mistaken. That was a powerful demonstration that Buddhism is not a religion entirely negative.
... "

This discourse Psychological Ethics (article 14: Salvation to do?) Where he taught Chan Quang Buddhist intermediate school in Long An province, key 2.

Although the lecture was a teaching monk in the Buddhist environment but the content is very practical for all those who wish to have a moral life, as well as the desire to have a happy and peaceful life setting real and sustainable. Thus, the series of lectures Psychology of Ethics natural teacher Blocker became not own lessons for home person or people who follow Buddhism.
Nghiệp và kết quả