Screenshot

Al Jazzera za Android besplatno donosi najbolje priče, prijenos uživo i personalizaciju sadržaja sa Al Jazeera Balkans. Pratite naše izvještavanje iz cijelog svijeta o temama i programima koji Vas zanimaju i podijelite omiljene priče i video snimke na popularnim društvenim mrežama.

Mogućnosti ove aplikacije:
- Obavještenja o najnovijim vijestima i posebnim prijenosima
- Pregledan početni ekran sa najboljim pričama i izvještavanjem naše globalne mreže
- Personalizirani Newsfeed za brzi pristup sačuvanim pričama i temama koje Vas zanimaju
- 24-satni pristup našem programu uživo i pozadinskom audio prijenosu
- Sve najnovije vijesti, članci, mišljenja i blogovi sa Al Jazeera English
- Pretraživanje čitave arhive sadržaja
- Dijeljenje priča na Facebook-u, Twitter-u, Whatsapp-u i drugim mrežama

Šta je novo:
- Potpuno redizajnirano iskustvo korištenja na mobitelu i tabletu
- Vlastiti Newsfeed prostor za sačuvane priče i teme
- Prijava preko Facebook-a, Twitter-a i Google Plus-a
- Početni ekran sa odabranim pričama
- Detaljne priče sa slikama, citatima, temama i vezanim pričama
- Obavještenja o najnovijim vijestima
Al Jazeera for Android free of charge brings the best stories, live streaming and personalization content from Al Jazeera. Follow our coverage from around the world on issues and programs that you are interested in and share your favorite stories and videos to popular social networks.

Capabilities of these applications:
- Announcements about the latest news and special broadcasts
- Revised the home screen with the best stories and reporting our global network
- A personalized newsfeed for quick access to saved stories and topics that interest you
- 24-hour access to our program live and background audio transmission
- All the latest news, articles, opinion and blogs from Al Jazeera Angleščina
- Search the whole archive content
- Share stories on Facebook, Twitter, Whatsapp and other networks

What's new:
- A completely redesigned user experience on the mobile phone and tablet
- Own Newsfeed space for saved stories and topics
- Log in with Facebook, Twitter and Google Plus
- Home screen with selected stories
- Detailed stories with pictures, quotes, themes and related stories
- Announcements about the latest news
From version Al Jazeera Balkans 3.4:

Ispravka grešaka kako bi se riješilo rušenje aplikacije